Home » Tag: cách đan vặn thừng 1 mặt

Cách đan vặn thừng 1 mặt

Cách đan xoắn thừng

Cách đan xoắn thừng

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan xoắn thừng. Chuẩn bị: - 2 cuộn len 1 màu xanh (x) và 1 màu trắng (tr) Cách đan: - Lấy 35 mũi + Hàng 1: 8k xanh, 1 p xanh, 8k xanh, 1p trắng, 8k trắng, 1p trắng, 8k trắng + Hàng 2: 8p tr, 1k tr, 8p tr, 1k tr, ...