Home » Tag: cách đan khăn vặn thừng hai mặt

Cách đan khăn vặn thừng hai mặt

Cách đan xoắn thừng

Cách đan xoắn thừng

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan xoắn thừng. Chuẩn bị: - 2 cuộn len 1 màu xanh (x) và 1 màu trắng (tr) Cách đan: - Lấy 35 mũi + Hàng 1: 8k xanh, 1 p xanh, 8k xanh, 1p trắng, 8k trắng, 1p trắng, 8k trắng + Hàng 2: 8p tr, 1k tr, 8p tr, 1k tr, ...